×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 304

Regulamin

I. Definicje

 

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.gig24.pl

  2. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

  3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, 
a w szczególności przepisy:

a) Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.)

b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104);

c) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904).

d) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

  1. Na potrzeby serwisu użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

a) GIG24 właściciel serwisu internetowego www.gig24.pl, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia Usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

b) Serwis serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.gig24.pl, prowadzony i stanowiący własność GIG24

c) Posiadacz Konta każdy podmiot, posiadający zdolność do czynności prawnych, który dokonał rejestracji w Serwisie, umożliwiającej pełne korzystanie z Usług Serwisu. Łącznie jest to Artysta, Organizator, Użytkownik, Miejsce.

d) Użytkownik podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, zarejestrowany w Serwisie, posiadacz Konta.

e) Zespół/Artystapodmiot posiadający zdolność prawną, zarejestrowany w Serwisie posiadacz Konta, za pomocą którego promuje swoją działalność, współtworzy kalendarz wydarzeń i prowadzi negocjacje biznesowe z Organizatorami w celu wystąpień publicznych zwanych dalej koncertami/gigami.

f) Organizatorpodmiot posiadający zdolność prawną, zarejestrowany w Serwisie posiadacz Konta, za pomocą którego współtworzy kalendarz wydarzeń, nieodpłatnie reklamuje się i nawiązuję kontakty biznesowe z Zespołami/Artystami

g) Kontoutworzony po Rejestracji indywidualny Profil Użytkownika uprawniający do pełnego korzystania z Usług Serwisu.

h) Profilwszelkie dane wprowadzone dobrowolnie przez Użytkownika służące prezentacji jego osoby, a w szczególności imię, pseudonim i zdjęcie. W zależności od decyzji Użytkownika część udostępnionych danych nie będzie widoczna publicznie.

i) Informacja handlowa- każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w obowiązujących przepisach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

j) Dane osobowezestaw danych Użytkownika, będącego osobą fizyczną, 
o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu określonym w Polityce Prywatności.

k) Usługaświadczenia otrzymywane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu na podstawie zawartej przez Strony umowy o świadczenie usług.

l) Gośćosoba korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta.

m) Rejestracjaczynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do założenia Użytkownikowi Konta.

n) Oferta– zamieszczany w dziale Organizator opis jego działalności gospodarczej lub zawodowej związanej z rynkiem muzycznym.

o) Kalendarz Gigów- narzędzie ułatwiające komunikację i organizację wydarzeń muzycznych pomiędzy Zespołem a Organizatorem poprzez automatyczne powiadomienia; klasyfikacja powiadomień i otrzymywanych informacji określana jest podczas rejestracji i w panelu w Użytkownika.

 

-----------------------------------

 

II. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 

  1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  2. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

  3. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

  4. Znaki towarowe, nazwy, publikowane na stronach Serwisu oraz Utwory Użytkowników stanowią ich wyłączną własność. GIG24 nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich.

  5. GIG24 świadczy usługi na terytorium całej Rzeczpospolitej oraz poza jej granicami.

 

 

 

 

 

III. Umowa o świadczenie usług

 

A. Rejestracja.

 

1. W celu pełnego korzystania z Serwisu, a w szczególności w celu publikacji treści,informacji handlowych oraz ofert konieczne jest posiadanie Konta. Posiadać Konto mogą wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy.

2. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.

3. Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.

4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Gościa jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że:

a) podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym;

b) zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu.

5. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje Dane w zakresie niezbędnym do założenia Konta oraz świadczenia Usług.

6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany adres poczty elektronicznej Serwis przesyła potwierdzenie zakończenia Rejestracji wraz z linkiem aktywującym Konto. Z chwilą aktywacji Użytkownik otrzymuje potwierdzenie utworzenia Konta, na które loguje się przy użyciu loginu i hasła. Od tego momentu Użytkownik posiada stałą możliwość korzystania z Konta.

7. Z chwilą dokonania Rejestracji zostaje zawarta umowa o świadczenie usług pomiędzy Użytkownikiem a GIG24. Jeżeli Użytkownikiem jest konsument, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, do zawartej umowy o świadczenie usług będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.

4. Posiadanie Konta Użytkownik umożliwia korzystanie z Usług Serwisu, a w szczególności z:

a) możliwości przeglądania profili z bazy Zespoły/Artyści i Miejsca;

b) możliwości zamieszczania, edytowania i usuwania plików multimedialnych, w tym zdjęć, video z wydarzeń muzycznych;

c) dostęp do wydarzeń w ramach narzędzia Kalendarz Gigów;

d) możliwości kontaktu z innymi Użytkownikami, w tym wysyłania wiadomości elektronicznych;

e) możliwość tworzenia własnej listy zaprzyjaźnionych Użytkowników;

f) możliwości komentowania, oceniania oraz udostępniania opublikowanych treści;

 

5. Posiadanie Konta Zespół/Artysta umożliwia korzystanie z Usług Serwisu, a w szczególności z:

a) możliwości planowania tras koncertowych i organizacji wydarzeń poprzez narzędzie Kalendarz Gigów;

b) możliwości współtworzenia Kalendarza Gigów;

c) możliwości przeglądania profili innych Użytkowników;

d) możliwości zamieszczania, edytowania i usuwania plików multimedialnych, w tym zdjęć, video;

e) możliwości kontaktu z innymi Użytkownikami, w tym wysyłania wiadomości elektronicznych;

f) możliwości nieodpłatnego promowania swojej działalności;

g) możliwości komentowania, oceniania oraz udostępniania opublikowanych treści;

h) możliwości otrzymywania automatycznych powiadomień wprost z narzędzia Kalendarz Gigów

 

6.Posiadanie Konta Organizator umożliwia korzystanie z Usług Serwisu, a w szczególności z:

a) możliwości współtworzenia Kalendarza Gigów;

b) możliwości przeglądania profili innych Użytkowników;

c) możliwości nieodpłatnego promowania swojej działalności;

d) możliwości otrzymywania automatycznych powiadomień wprost z narzędzia Kalendarz Gigów

 

 

7. Z każdej Usługi Serwisu Użytkownik może korzystać za pośrednictwem swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.

8. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom lub osobom trzecim.

9. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych Użytkowników.

10. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. 
W przypadku stwierdzenia przez GIG24, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że działanie polegające na próbie destabilizacji Serwisu może być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.

11. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz do korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników;

b) przestrzegania praw własności przemysłowej, a w szczególności, praw wynikających z zarejestrowanych znaków towarowych, wzorów użytkowych innych Użytkowników;

c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników.

 

B. Użytkowanie Konta.

 

1. Użytkownik w ramach posiadanego Konta może publikować informacje promocyjne, materiały prasowe, komentarze i opinie, odnośniki,zwane dalej linkami.

2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Utworu. Użytkownik oświadcza, że wszelkie opublikowane za pośrednictwem Serwisu pliki multimedialne są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz że nie naruszają praw osób trzecich. Przedmiotowe postanowienie ma również zastosowanie w przypadku zamieszczenia reklam na stronach Serwisu.

3. W przypadku stwierdzenia, że Utwór opublikowany przez Użytkownika, narusza prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, Serwis uprawniony jest do odmowy jego publikacji na stronach Serwisu o czym Użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, w szczególności uznawane są Utwory, które:

a) jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie fizyczne jakichkolwiek grup ludzi lub jednostek;

b) prześladują lub popierają prześladowanie innych osób;

c) są przejawem wykorzystania seksualnego lub przemocy wobec ludzi; 
albo zawierają link do witryny tylko dla dorosłych;

d) zawierają informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób;

e) zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze;

f) naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich;

g) zawierają linki do strony z ograniczonym dostępem bądź dostępne wyłącznie po podaniu hasła, albo zawierają ukryte strony bądź obrazy (tzn. niedostępne z innej dostępnej strony albo nie połączone z taką stroną);

h) promują lub sprzyjają przestępczym działaniom lub przedsięwzięciom albo zawiera instrukcje nielegalnych czynności, naruszanie cudzej prywatności, udostępnianie lub tworzenie wirusów komputerowych;

i) obejmują swoją treścią działalność komercyjną i/lub sprzedaż taką jak konkursy, zakłady pieniężne, handel wymienny, reklamę lub piramidy sprzedaży;

j) zawierają znak towarowy lub nazwę należąca do innej osoby, a Użytkownik nie wykazał zgody na jego używanie wydanej przez podmiot uprawniony;

k) naruszają lub stanowią próbę naruszenia praw ochrony prywatności, praw do komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, praw autorskich, praw ochrony znaków towarowych, praw wynikających z umów oraz innych praw jakiejkolwiek osoby;

l) szerzą propagandę i/lub symbole organizacji, które są niekonstytucyjne lub nielegalne.

4. Każdy Użytkownik posiada dostęp do opublikowanych za pośrednictwem Serwisu treści

5. Użytkownik może dokonać modyfikacji opublikowanej treści.

 

IV. Prawa własności intelektualnej

 

1. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich opublikowanych za pośrednictwem Serwisu materiałów audio i wideo, a w szczególności prawo do ich rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisów trzecich.

2. GIG24 nie przechowuje materiałów audio i wideo bezpośrednio na serwerach Serwisu.

3. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do korzystania ze znaków towarowych, nazw oraz innych oznaczeń, w tym oznaczeń słowno-graficznych opublikowanych za pośrednictwem Serwisu.

4. W celu możliwości publikowania materiałów promocyjnych na stronach Serwisu w postaci odnośników do stron trzecich umożliwiających przechowywanie i odtwarzanie materiałów audio i wideo, nazw produktów lub usług, znaków towarowych, oznaczeń, w tym oznaczeń słowno-graficznych, Użytkownik wraz z opublikowaniem Utworu lub jakiegokolwiek materiału na Profilu udziela GIG24 Licencji uprawniającej do korzystania z całości opublikowanego na stronach Serwisu materiału.

5. Licencja, o której mowa w ust. 3, jest wyłączna, nieograniczona terytorium oraz udzielona GIG24 na czas trwania umowy o świadczenie usług. GIG24 jest uprawnione do udzielania dalszej licencji w zakresie udzielonego uprawnienia w przypadku przeniesienia praw własności do Serwisu.

6. GIG24 może korzystać z udzielonych mu Licencją praw wyłącznie na następujących polach eksploatacji:

a) publiczne udostępnienie;

b) zwielokrotnianie;

c) wprowadzenie do pamięci komputera;

d) utrwalanie na nośniku cyfrowym,

e) modyfikacji wynikającej jedynie z właściwości technicznych stron GIG24, nie naruszając istoty nazwy, znaku towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego Użytkownika.

f) Korzystanie z udzielonych Licencją praw nie może wykraczać poza zakres określony niniejszym Regulaminem. W szczególności, poza przypadkami przewidzianymi w Regulaminie, GIG24 nie będzie uprawnione do udostępniania osobom trzecim przysługujących jej praw.

 

V. Reklamacje

 

1. GIG24 rozpatruje pisemne reklamacje złożone na adres Serwisu w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. Użytkownik powinien w piśmie określić przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od GIG24.

2. W razie uwzględnienia przez reklamacji GIG24 dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji lub pisemnie uzasadni odmowę dokonania czynności wskazanych w piśmie zawierającym reklamację.

 

VI. Wyłączenie odpowiedzialności

 

1. GIG24 nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkownika lub Gościa praw własności intelektualnej należących do innego Użytkownika lub osoby trzeciej.

2. GIG24 nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku nieuprawnionego korzystania z materiałów promocyjnych Artysty przez osoby trzecie.

3. GIG24 nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości elektronicznych (e-mail) przesyłanych przez Użytkowników innym Użytkownikom, a w szczególności za przesyłanie przez Użytkowników innym Użytkownikom niezamówionych informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Obowiązek uzyskania zgody na przesłanie informacji handlowych leży po stronie Użytkownika wysyłającego informacje handlowe innym Użytkownikom.

  1. W przypadku przerwy w świadczeniu Usług zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Serwisu GIG24 poinformuje Użytkowników o czasowym braku możliwości korzystania z Serwisu.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku sporów wynikających z działalności Serwisu Strony będą dążyć do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia sądem właściwym jest sąd określony zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.gig24.pl

4. GIG24 zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie Serwisu. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z Serwisu oraz jego Usług. 
W przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu Użytkownik powinien przesłać na adres Administratora oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zmianach. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu oznacza likwidację Konta Użytkownika.

 

NOWOŚCI